Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Společností / prodejcem se rozumí Lung Dragon, KIOX s.r.o, se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 60200 Brno, Česká republika, IČO 10778080. Kupujícím / kupujícím se rozumí jakákoli osoba nebo jiný subjekt podrobně popsaný v příslušné části e-mailové prodejní faktury / objednávkového formuláře a zahrnuje všechny nástupce, dědice a postupníky. Pokud osoba jedná výhradně jako spotřebitel, zůstávají zákonná práva nedotčena. Pokud se výraz Kupující objeví v těchto podmínkách, znamená to spotřebitele / kupujícího.

Zboží nebo vybavení znamená položky podrobně popsané v příslušné části prodejního/objednávkového formuláře. Jádrem této smlouvy bude, že všechny doplňkové položky budou doplňovat tuto dohodu, pokud to není výslovně uvedeno ve formuláři prodejní faktury/objednávky. Cena je uvedena na informačním listu produktu a zahrnuje DPH, pokud není uvedeno jinak. Poštovné není zahrnuto v základní ceně a bude vypočítáno a dohodnuto samostatně.

Platební podmínky a dodání zboží
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
bezhotovostně online převodem na bankovní účet prodávajícího, uvedené jako možnost v objednávkovém formuláři,
bezhotovostně online platební kartou, uvedené jako možnost v objednávkovém formuláři,
dobírkou, uvedené jako možnost v objednávkovém formuláři.


V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
V případě dobírkou je závazek kupujícího uhradit kupní cenu podle pokynů příslušného poskytovatele.

Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před dodáním zboží není zálohou. Platby v hotovosti za služby poskytované online nejsou přijímány. Zboží je kupujícímu dodáno formou poskytnutí objednaného zboží. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží.

Obecné informace
Snažíme se zajistit, aby podrobnosti o všech našich produktech byly stoprocentně přesné, vyhrazujeme si však právo na změnu technických nebo administrativních chyb v jakékoli objednávce bez předchozího upozornění. Kupující dále zajistí, aby všechny podrobnosti obsažené v jeho objednávce byly správné a společnost nenese žádnou odpovědnost za případné chyby nebo nepřesnosti.

 
Záruka
Všechny záruky na výrobky poskytuje výhradně výrobce a vztahují se na ně v nich obsažené podmínky. Připomínáme kupujícím, aby po obdržení zboží vyplnili všechny záruční listy/dokumenty. (Další podrobnosti viz níže). 

Produkt, který jste objednali, nefunguje správně?
Prosím, zašlete e-mail na adresu sales@lungdragon.com, abyste nás o tom informovali. Poté vám zašleme pokyny ohledně dokumentace, kterou budeme potřebovat (fotografie nebo video). Poskytnutím těchto dodatečných informací nám umožníte poskytnout vám technickou podporu k řešení problému. Poté, co potvrdíme, že problém není spojen s nesprávným použitím a nelze jej vyřešit bez vrácení výrobku, vám poskytneme adresu, kam by jste měli výrobek odeslat. Také vám poskytneme informace o způsobu přepravy. V každém případě se ujistěte, že nám poskytnete číslo sledování zásilky, abychom mohli potvrdit její příjem.

Omezení odpovědnosti
Poradenství poskytované agenty nebo zaměstnanci této společnosti během telefonních/internetových objednávek je zcela založeno na informacích poskytnutých kupujícím. Dodané zboží je dodáváno pouze tak, aby odpovídalo účelu, pro který se zboží tohoto druhu běžně dodává, a nikoli alternativním účelům, k nimž může být použito. Za takové alternativní použití, změny nebo úpravy nemůže tato společnost přijmout odpovědnost. Kompatibilita zboží není zaručena, pokud byly provedeny úpravy, a společnost za takových okolností a podle svého uvážení nevydá kupujícímu vrácení peněz nebo kredit. V případě, že zboží zakoupené kupujícím jsou vadné, kupující souhlasí s vrácením tohoto zboží prodávajícímu ke kontrole a hlášení (aniž by prodávající před takovou kontrolou uvedené zboží vyměnil). Kupující dále potvrzuje, že souhlasí aby prodávající zkontroloval, opravil nebo vyměnil takové vadné zboží, které uzná za vhodné. Kupující rovněž souhlasí s tím, že bude informovat prodávajícího o jakémkoli přerušení, vadě nebo jiném selhání před kontaktováním nezávislých třetích stran nebo s vynaložením nákladů, a navíc umožnit prodejci vadu, selhání nebo přerušení napravit. Na díly upravené nebo přizpůsobené kupujícím již výrobce neposkytuje záruku ani společnost neručí za případné poruchy vzniklé po úpravě. Tam, kde byly provedeny úpravy nebo změny, nesprávné použití nebo špatná údržba zboží, nepřijímá společnost žádnou odpovědnost. Společnost nepřijímá žádnou odpovědnost za nedodání dodávek nebo jiná přerušení způsobená záležitostmi mimo přiměřenou kontrolu společnosti, včetně stávek, blokování, občanských sporů, Božích činů, pandemií, válek nebo akcí třetích stran.

Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení této dohody nepřináší nic v této dohodě žádnou výhodu ani není zamýšleno poskytovat žádnou třetí stranu za jakýmkoli účelem.

Odeslání, odeslání a odbavení
Společnost nemá žádnou kontrolu nad žádnými kurýrními nebo poštovními službami a nemůže nést odpovědnost za neúspěšné doručení z důvodu místní nebo zahraniční poštovní služby. Pokud zásilka nebyla doručena nebo vyzvednuta adresátem a je vrácena do skladu kvůli nesprávné adrese, nepřijetí zásilky adresátem nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, je účtován poplatek odpovídající 25% hodnoty zboží, účtováno před opětovným odesláním zboží. Tento poplatek za přepravu je splatný přes Paypal nebo jiným platebním prostředkem podle dohody obou stran. CELNÍ POVINNOSTI UPLATŇOVANÉ CÍLOVOU ZEMÍ JSOU ODPOVĚDNOST KUPUJÍCÍHO.

Zrušení objednávek
Kupující má právo zrušit jakoukoli smlouvu na zboží vyrobené v souladu s těmito obchodními podmínkami do 24 hodin ode dne zadání objednávky. Storno smlouvy lze provést zasláním Storno oznámení a doručit buď SMSkou na +420 603146119 nebo e-mailem na adresu sales@lungdragon.com.

Záruka a vrácení
Společnost Lung Dragon se zavázala poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní produkty a vynikající zákaznický servis.

Respirátory, smogové masky, chirurgické masky, Nano filtre, nakrčniky s filtrem R-shield a S-shield jsou považovány za "osobní" předměty a z hygienických důvodů není možné je vrátit nebo vyměnit. U spotřebního zboží (Watter Lampa) prodávající neodpovídá za běžné opotřebení, škody způsobené spotřebitelem, vady spotřebiteli známé nebo se kterými byla sleva spojena.

Vrácení zboží do 14 dní bez udání důvodů (odstoupení od smlouvy): 
Zboží musí být vrácené kompletní, v nepoškozeném originálním balení, (vč. dárku zdarma) do 14ti dnů od odstoupení.
Pokud ale nevrátíte kompletní balení včetně příslušenství a dárku zdarma, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství. Vrácení zboží bez udaní důvodu ve 14ti denní zákonné lhůtě je nutno oznámit emailem, abychom mohli potvrdit způsob a adresu pro vrácení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou na straně kupujícího.

Jaké zboží nemůžete vrátit?
Zboží, které je z hygienických důvodů nebo z důvodu bezpečnosti zabaleno v jednorázovém obalu a již jej není možné v neporušeném obalu vrátit.

Vrácení platby  
Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vráceného zboží na naše reklamační oddělení.  Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Přijetí zboží nemůžeme zaručit pokud nedostaneme sledovací číslo zásilky.

Na ostatní standardní položky, pokud není uvedeno jinak, nabízí Lung Dragon dvouletou záruku, která začíná dnem faktury. Během záruční doby společnost Lung Dragon opraví nebo vymění vadné výrobky vrácené v souladu s návratovými zásadami Lung Dragon. Chcete-li požádat o vrácení nebo opravu produktu, musíte kontaktovat zákaznickou technickou podporu 
společnosti Lung Dragon během záruční doby. Lung Dragon si vyhrazuje právo požádat o doklad o koupi k určení záruční způsobilosti.  Tato záruka se nevztahuje na škody vzniklé při přepravě produktů k vám. Takové poškození je kryto samostatně jednotlivým dopravcem zvoleným kupujícím. Lung Dragon vám vydá číslo autorizace vrácení materiálu a poté můžete 
produkty odeslat zpět do Lung Dragon. Produkty musí být zabaleny v původním nebo ekvivalentním obalu. Musíte také balíček pojistit nebo přijmout riziko ztráty nebo poškození během přepravy. Společnost Lung Dragon vám zašle opravené nebo náhradní produkty. Společnost Lung Dragon si ponechává výhradní právo rozhodnout, zda produkt by měl být opraven nebo vyměněn.

Další vyloučení
Tato záruka neplatí za následujících okolností:
Zjistilo se, že výrobek je vadný po skončení záruční doby,
Produkt nebyl zakoupen prostřednictvím e-shopu Lung Dragon,
Produkt je vrácen bez původní faktury,
Produkt byl poškozen v důsledku vnějších příčin, včetně nehod, nesprávného použití, abnormálních podmínek, nesprávného skladování, servisu, který není autorizován společností Lung Dragon, 
Použití není v souladu s pokyny k produktu,
Produkt je vrácen v nevhodném obalu,
Produkty patří do speciálních projektů OEM a ODM, na které se servisní smlouva nevztahuje.

Zpětný odběr elektrospotřebičů
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na prodejně prodávajícího. Adresa prodejny je uvedena v kontaktech prodávajícího na těchto webových stránkách. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených
ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi společností a kupujícím. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty budou vhodným způsobem oznámeny na webových stránkách www.lungdragon.com, www.lungdragon.cz, i v prostorách společnosti. V případech, které tyto podmínky neupravují, se smluvní vztah řídí obchodním zákoníkem a v případě sporu rozhodne místně příslušný soud, tj. Městský soud v Brně. 
 
© 2023 Lung Dragon KIOX s.r.o. všechna práva vyhrazena