Podmínky akce "Výměna nevhodného dárku"

Kompletní podmínky akce Výměna nevhodného dárku za poukaz

1. Základní ustanovení
 

Tyto podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytování služby „Výměna nevhodného dárku“ (dále jen „služba“), kdy na jedné straně je společnost KIOX s.r.o., IČO  107 78 080, DIČ CZ10778080, se sídlem Spálená 480/1, Trnitá, 602 00 Brno, Czech Republic, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 122805 jako poskytovatel (dále jen „LungDragon.cz“) a na straně druhé je zákazník LungDragon.cz jakožto objednatel (dále jen „zákazník“), přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby. Služba je k vybraným výrobkům zakoupeným od 22.10.2023 poskytována automaticky, a to bezplatně. Smlouva o poskytování služby je uzavřena v momentě, kdy je mezi LungDragon.cz a zákazníkem uzavřena kupní smlouva na vybraný výrobek.

2. Popis služby


LungDragon.cz se zavazuje zákazníkovi, že mu umožní vrácení výrobku bez udání důvodu do 31. 1. 2024, a to za podmínek uvedených níže, pokud o toto vrácení zákazník požádá, tj. využije službu ve stanovené lhůtě.

Zákazník – spotřebitel může službu využít nejdříve po uplynutí 14denní zákonné lhůty k odstoupení od kupní smlouvy – v prvních 14 dnech od převzetí zboží může spotřebitel využít svého zákonného práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (více informací o odstoupení od smlouvy lze nalézt v článku 6. Všeobecných obchodních podmínek společnosti).

3. Podmínky využití služby


LungDragon.cz je povinna poskytnout službu, tedy zákazníkovi umožnit vrátit zakoupený výrobek bez udání důvodu do 31. 1. 2024, pouze za podmínky:

Zákazník neodstoupil od smlouvy o nákupu výrobku, ke kterému se služba vztahuje, před využitím této služby.

Zákazník uplatní tuto službu nejpozději do 31. 1. 2024, a to na výrobek, ke kterému se služba vztahuje, na webu www.LungDragon.cz nebo v pobočkách smluvních partnerů, v rámci jejich běžné otevírací doby, a to osobně nebo prostřednictvím pošty, přepravní společnosti nebo Zásilkovny, Balíkovny, DPDboxu nebo AlzaBoxu (pokud zákazník službu využije prostřednictvím pošty, přepravní společnosti nebo boxu, je nutné, aby informace o využití služby a výrobek dorazily na adresu skladu LungDragon.cz nejpozději 31. 1. 2024).

Zákazník nesmí poškodit identifikační štítky výrobku, ke kterému se služba vztahuje, ani jinak neoprávněně manipulovat s výrobkem (včetně porušení pravidel stanovených výrobcem pro řádné používání výrobku).

Zákazník musí prokázat nárok na tuto službu originální fakturou obsahující příslušný výrobek a související službu.

Zákazník musí předložit výrobek LungDragon.cz alespoň ve stavu „dobrém“ (viz definice níže).

Výrobky určené k jednorázovému použití, péči o tělo nebo hygieně musí být nepoužité a mít neporušený obal.

Nabídka výměny nevhodného dárku se nevztahuje na nákupy na IČO a TWISTO.

Pokud zákazník splní podmínky pro využití této služby a vrátí zboží, které bylo zakoupeno jako zcela nové, ve stavu původního (originálního) a neporušeného obalu včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené a čisté, bude mu vrácena celá kupní cena zboží formou poukazu na další nákup na LungDragon.cz, za dodržení těchto podmínek."

V případě, kdy zákazník splní podmínky pro využití této služby a vrátí zboží LungDragon.cz, které bylo zakoupeno jako zcela nové, ve stavu špatném nebo znehodnoceném, bude zákazníkovi nabídnut pouze zpětný odběr zboží za sníženou cenu ve formě poukazu dle bodu 6 těchto podmínek, nebo za 0 Kč s možností převzetí zboží pro ekologickou likvidaci. Pokud zákazník vrátí zboží určené k jednorázovému použití, péči o tělo nebo hygieně ve stavu špatném nebo znehodnoceném, což znamená, že produkt nese známky použití, není u těchto produktů možný zpětný odběr ze strany LungDragon.cz


Definice stavů výrobků, jehož se služba týká

Dobré

  • Výrobek má kompletní příslušenství, které bylo dodáno poskytovatelem spolu s ním (zejm. kabely, stojan, dálkové ovládání, manuál v českém/slovenském jazyce, ovladače/firmware/SW, poskytnuté dárky atd.); a
  • Výrobek nenese známky užívání; a
  • Výrobek je včetně obalového materiálu, který nese pouze známky běžného rozbalení zboží.
  • Výrobky určené k jednorázovému použití, péči o tělo nebo k hygieně musí být nepoužité s neporušeným obalem.

Špatné

  • Výrobek nese známky užívání; a/nebo
  • Výrobek je nekompletní; a/nebo
  • Výrobek je nadměrně opotřebován a/nebo má poškození, které je snadno opravitelné a po této opravě může plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
  • Výrobek neobsahuje spotřební materiál v plné kapacitě.


Znehodnocené

  • Výrobek je poškozen a nemůže plnit svou funkci v plném rozsahu; a/nebo
  • Výrobek je zásadně nekompletní a nelze jej proto plně užívat

4. Čeho se služba netýká


Tato nabídka se týká pouze zboží, u kterého je služba nabízena v rámci popisu produktu a v košíku, tedy v procesu zadávání a potvrzování objednávky. Nelze vrátit dárkové poukazy, licence, elektronický obsah, rychle se kazící zboží a zboží, u něhož nelze využít ani zákonného odstoupení. Nelze vrátit také zboží upravené na přání zákazníka, ani služby/zboží, které byly se zbožím poskytnuty.

Službu není možné kombinovat se službou TWISTO.  Nabídka výměny nevhodného dárku se nevztahuje na nákupy na IČO.

 

5. Vrácení výrobku


Zákazník bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi LungDragon.cz a zákazníkem uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy, nebo k využití služby, darovací smlouva pozbývá účinnosti a zákazník je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté fyzické dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení zákazníka. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má LungDragon.cz právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

6. Vrácení ceny výrobku formou poukazu


V případě, kdy zákazník splní veškeré podmínky služby pro vrácení výrobku, LungDragon.cz vrátí bez zbytečného odkladu po splnění podmínek služby zákazníkovi kupní cenu výrobku ve formě poukazu k nákupu zboží na některém z jím provozovaných internetových obchodů. Tento poukaz není směnitelný za peníze.


Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup použil poukaz, LungDragon.cz mu vrátí kupní cenu zboží opět ve formě poukazu k nákupu zboží na jím provozovaných internetových obchodů LungDragon. Ani tento poukaz není směnitelný za peníze. Doba platnosti poukazu je do 01. 03. 2024.

Hodnotu poukazu lze vyčerpat pouze jednorázovým nákupem. V případě, že hodnota zakoupeného zboží bude nižší než hodnota poukazu, LungDragon.cz zákazníkovi nevrací žádné peníze.

Částka na poukazu bude odpovídat nákladům na zakoupené zboží. V rámci programu 'Nevhodné dárky můžete vyměnit až po Vánocích' nebudou refundovány žádné poštovné ani kurýrní poplatky.

 

7. Závěrečné ustanovení


Platnosti a účinnosti nabývají podmínky 22. 10. 2023, přičemž specifikace této služby je k dispozici jak v sídle společnosti KIOX s.r.o., tak na webových stránkách jím provozovaných e-shopů www.lungdragon.cz.

 

V Brně, 22. 10. 2023.